Tarieven

Tarieven 

Mijn tarief bedraagt € 90,= voor een behandeling van 50 tot 60 min (*)
Per 1 januari 2024 zal het tarief voor een intake en/of behandeling € 100,= bedragen.
 
 
*Indien u bij verhindering ten minste 48 uur van tevoren afzegt wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht. Tot tenminste 24 uur van tevoren zal de helft van het bedrag in rekening gebracht worden. Dit is niet van toepassing zolang er maatregelen gelden t.a.v. COVID19.
 
Vergoedingen 

Ik ben aangesloten bij de beroepsvereniging VVH. Afhankelijk van uw zorgverzekeraar en aanvullende verzekering krijgt u de kosten geheel of gedeeltelijk vergoed. Neem contact op met uw zorgverzekering of bekijk de VVH site: https://haptotherapeuten-vvh.nl/over-vvh

Vergoedingen 2024 kunt u ook bekijken via deze link: https://www.hapto.nl/vergoeding-haptotherapie-2024

Op de site van de beroepsvereniging VVH vindt u informatie over haptotherapie of gebruik onderstaande links.

- VVH Beroepscode haptotherapeuten :https://haptotherapeuten-vvh.nl/mediatheek/kwaliteitsdocumenten/87-beroepscode-gz-haptotherapeut-2019/file

- VVH Register haptotherapeuten :https://haptotherapeuten-vvh.nl/zoek-een-haptotherapeut

Klachtenprocedure volgens VVH Goede zorg | In gesprek

De Vereniging van Haptotherapeuten VVH en de bij haar aangesloten GZ-Haptotherapeuten stellen zich ten doel om de zorg voor u zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Ik doe daarvoor mijn uiterste best en houdt me hierbij aan de Beroepscode GZ-Haptotherapeut. Desondanks kan het voorkomen dat u ontevreden bent of een klacht heeft over de door mij geboden zorg.

Deze klachtenprocedure dient ervoor om u als cliënt te informeren over de mogelijkheden om uw ontevredenheid of klacht kenbaar te maken.

Als u vragen heeft over de behandeling, ontevreden bent of een klacht heeft, dan kunt u dit altijd aan mij kenbaar maken. We kunnen in een gesprek dan samen komen tot duidelijkheid en hopelijk een bevredigende oplossing. Wilt u een vertrouwenspersoon spreken, dan is ook dat mogelijk. Hij / zij heeft een luisterend oor en is in staat om u te helpen uw ontevredenheid of klacht te verhelderen. U kunt hiervoor contact opnemen met het bureau van mijn beroepsvereniging, bereikbaar op 020 488 7116 van maandag t / m donderdag van 09:00 tot 12:00 uur.

Klachtenfunctionaris | Geschilleninstantie

Mochten wij er samen niet uitkomen, dan kunt u de (gratis) hulp inschakelen van de onafhankelijke klachtenfunctionaris. Zij is onpartijdig, bemiddelt en geeft geen oordeel. Uw informatie wordt door haar vertrouwelijk behandeld.
Klachtenfunctionaris | Mevrouw L. de Boon, 06 48445538 of bemiddeling@quasir.nl

Ik ben via mijn beroepsvereniging aangesloten bij de Stichting Zorggeschil. Deze geschilleninstantie is erkend door het ministerie van VWS in het kader van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg, afgekort Wkkgz.

Tuchtrecht

Naast deze klachten- en geschillenregeling val ik ook onder tuchtrecht. De uitvoering van het tuchtrecht is in handen van de Commissie van Toezicht voor de Haptotherapie. Uw klacht wordt door deze commissie beoordeeld en behandeld volgens de geldende maatschappelijke en medisch-juridische normen. De commissie onderzoekt uw klacht eerst en verklaart deze vervolgens gegrond of ongegrond.
Voor de behandeling van uw klacht bij de Commissie van Toezicht voor de Haptotherapie wordt aan u vooraf een bedrag van € 115,00 in rekening gebracht (administratiekosten). Pas als dit bedrag is ontvangen, wordt de klacht in behandeling genomen. Indien de klacht als gegrond wordt beschouwd, wordt dit bedrag later aan u terugbetaald.

Commissie van Toezicht voor de Haptotherapie
P/a DingemansVanderKind, Mr J. van der Pijl / secretaris, Sarphatistraat 9,1017 WS Amsterdam

 Deze klachtenprocedure is uitsluitend van toepassing op in het Register van GZ-Haptotherapeuten opgenomen haptotherapeuten, waar ik toe behoor.

Privacy verklaring

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk en voor de praktijk een wettelijke plicht (WGBO) om een dossier aan te leggen. Dit dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidssituatie en gegevens over de behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en gegevens die, na uw expliciete toestemming, zijn opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.

U mag van mij verwachten dat ik zorgvuldig om ga met uw persoonlijke en medische gegevens en ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. Als haptotherapeut hebben wij als enige toegang tot de gegevens in uw dossier en geldt voor ons bovendien een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). Gegevens van cliënten worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan de naaste familie. ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.
Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven.

Als behandelaar zijn wij gehouden aan de wettelijke bewaartermijn voor cliëntendossiers van15 jaar. Over ieder ander gebruik van uw gegevens zullen wij u eerst informeren en hiervoor expliciet uw toestemming vragen.

De gegevens uit uw dossier kunnen verder nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
-Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming . .Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing
-Een deel van de gegevens wordt gebruikt voor de financiële administratie en het opstellen van de factuur. Om in aanmerking te komen voor vergoeding stelt de zorgverzekeraar het verplicht om de volgende gegevens op te nemen op de factuur.     
-Naw-gegevens verzekerde      
-Geboortedatum en verzekerdennummer verzekerde     
-Datum behandeling (bij periodieke factuur datum van elke behandeling)     
-Omschrijving behandeling; behandeling haptotherapie
-Kosten van de behandeling

Mijn praktijkgegevens :

GZ-Haptotherapeut aangesloten bij VVH A-lid nummer 795

KvK nummer: 70256926

AGB-code vestiging: 90062689   AGB-code Zorgverlener: 90105412

 

Meer weten?
Voor een vrijblijvend gesprek kun je bellen met 06 288 363 25 of mailen.
Ook kun je gebruik maken van het contactformulier.

Ik werk samen met :

Bouke Wolters haptonomie: https://www.boukewoltershaptonomie.nl/

Verbinding maken en op 1,5 meter afstand? Het kan!